Oświadczenie studenta niezbędne w każdej pracy

2016-08-09

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. (data) (podpis promotora pracy dyplomowej) OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego w innej uczelni. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Jednocześnie oświadczam, że dostarczony przeze mnie raport z badania pracy przy pomocy systemu antyplagiatowego jest oryginalny i dotyczy przedstawionej wersji pracy. ?????????????????????? (podpis studenta)